Нашата осигурителна понуда

Пожар и некои други опасности

Заштите го вашиот имот од пожар, удар од гром, поплава, удар од непознато моторно возила и други видови опасности.

Домаќинско

Заштитете го Вашиот дом од пожар,кражба и одговорности од трети лица.

Кражба и разбојништво

Не дозволувајте Вашата компанија да биде цел на кражба и разбојништво.

Машини

Осигурајте ги Вашите машини од расипување.

Компјутерска опрема

Електронски сметачи, процесори и слични уреди.

Стакло од кршење

Заштитете ги стаклата од разни непогоди, како на пример ветар, удар и рабојништво.

Објекти во градба и монтажа

Заштита од настани кои се непредвидени или се случуваат одненадеш во текот на градбата или монтирање на објектите.

Животни

Осигурување на Вашите животни.

Посеви и плодови

Осигурување на Вашите посеви и плодови од разни непогоди.

Живот со дополнителна незгодa

Осигурување на живот во случај на смрт и доживување, како и дополнително осигурување од незгода.

Индивидуална

Индивидуално осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода).

Колективна

Колективни осигурувања на лица од последици на незгода (вработени, пензионери, членови на семејство итн.).

Авто-одговорност

Задолжителна регистрација на Вашето моторно возило.

Зелен картон

Доколку патувате надвор од земјата, задолжително треба да поседувате зелен картон.

Каско

Доброволно осигурување од штета на сопственото моторно возило од најразлични оштетувања.

Превоз на стоки (карго)

Превоз на стоки (карго) во домашен и меѓународен транспорт.

Одговорност на превозници

Одоговорност на превозници во домашен и меѓународен транспорт.

Бродови и чамци на моторен погон

Задолжително осигурување на бродови и чамци на моторен погон од одговорност за штети причинети на трети лица.

Менувачници

Менувачници за откуп на фалсификувани валути и чекови.

ТИР карнети - гаранција

Гаранциско осигурување на ТИР карнет

Индивидуално

Патничко осигурување за поединец.

Семејно

Патничко осигурување кога патувате со Вашето семејство.

Групно

Патничко осигурување за група луѓе (екскурзии, спортски настани итн.).

Дејност

Одговорност од дејност за проценители, извршители, сметководители, ревизори, нотари, адвокати итн.